1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Świadomi w biznesie”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Ostrów Wielkopolski.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 6. Cele Stowarzyszenia to:
  • Edukacja
  • Promocja lokalnej przedsiębiorczości
  • Budowanie relacji biznesowych
  • Wsparcie merytoryczne przedsiębiorców
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • Organizację spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i warsztatów
  • organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych
  • współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, prawnej przedsiębiorców
 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, prowadząca działalność gospodarczą lub zarządzająca przedsiębiorstwem.
 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą na skutek złożenia deklaracji zawierającej rekomendację przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia.
 1. Członek ma prawo:
  • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
  • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, dyskusjach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  • występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami, opiniami i postulatami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia.
  • korzystanie z zaplecza oraz wyposażenia będącego w posiadaniu Stowarzyszenia.
  • zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz stowarzyszenia.
 1. Członek obowiązany jest do:
  • aktywnego, sumiennego i rzetelnego uczestniczenia w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia oraz ustalonych rocznych programach działania.
  • przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • śmierci członka,
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  • skreślenie z listy członków,
 1. Skreślenie z listy członków stowarzyszenia może nastąpić, gdy członek nie opłaca składek co najmniej przez 6 miesięcy,
 1. w przypadku określonych w pkt 12 b i 12 c orzeka Zebranie Członków, które zobowiązane jest powiadomić członka  o skreśleniu lub wykluczeniu wskazując na prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej informacji,
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Zebranie Członków,
  • Przedstawiciel
 1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 1. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
  • ustalanie kierunków działania i rozwoju
  • wybór i odwołanie Przedstawiciela
  • przyjmowanie i odwoływanie członków
  • uchwalanie zmian regulaminu
  • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
  • podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  • podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
  • podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
  • podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  • podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 30 000 zł
 1. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 1. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
  • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
  • zwoływanie zebrania członków

 

 1. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
  • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
  • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
  • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
  • zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 30 000 zł
 1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  • składek członkowskich
  • dotacji
  • darowizn
  • zbiórek publicznych
  • spadków, zapisów,
  • dochodów z majątku stowarzyszenia
 1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.