INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ I UDZIAŁEM

W KONFERENCJI „BĄDŹ ŚWIADOMYM PRZEDSIĘBIORCĄ”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.             w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie            o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Świadomi w biznesie”, biuro@swiadomiwbiznesie.pl, ul. Topolowa 126, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6222796095
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów:
  a) organizacji wydarzenia (w tym rejestracji i wystawienia faktury w przypadku, gdy udział w wydarzeniu jest odpłatny)
  b) przekazania materiałów i informacji związanych z wydarzeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w celach przesyłania przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o aktualnej ofercie.
  c) promocyjnych i informacyjnych Administratora, w tym zwielokrotniania wszelkimi technikami, rozpowszechniania i publikowania w mediach elektronicznych (FB, Twitter, Instragram) lub na stronie internetowej Organizatora oraz  w mediach tradycyjnych
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji na wydarzenie, a w przypadku braku zgody na przesyłanie informacji o ofercie nie otrzyma Pani/Pan takich informacji; Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, a w przypadku gdy udział w wydarzeniu jest odpłatny także wykonanie łączącej strony umowy i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i wykonaniem umowy. Ponadto Organizator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w powołaniu na swój uzasadniony interes, którym jest  promocja i informacja o wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 5. O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa              na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, a w przypadku odpłatnego uczestniczenia w wydarzeniu – przez czas niezbędny do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, zabezpieczenia  informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte.
 7. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
  a) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych       do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi księgowe, informatyczne w tym dostawcom systemów i rozwiązań informatycznych,
  c) innym podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością,
  d) podmiotom, do których udostępnienie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@swiadomiwbiznesie.pl,

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Topolowa 126, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.